CITY OFFICE

.location

UKRAINE,  DONETSK

 

Authors

ALEKSANDR BEREZANSKYY , EKATERINA ZAKHAROVA , EVGENIY PRIDATKO

 

Area

550m²