ZERO-CABIN

location

UKRAINE,  DONETSK

 

Authors

ALEKSANDR BEREZANSKYY , EKATERINA ZAKHAROVA , NATALYA  NEZHINSKAYA